تساقط الشعر- EFFLUVIO تساقط الشعر
20/12/2016
رقيق الشعر في الإنسان
20/12/2016

ما هو الشعر

وكما يعلم الجميع شعرك الشعر شيوعا ولكن أكثر من ذلك بكثير المتقدمة والمعقدة, واتخاذ التدريب من الدهنية المسام بيلو الكلاسيكية. سمكها, colorazione e naturalmente la lunghezza variano a seconda della razza umana e dalla genetica. Naturalmente anche il colore e il numero di follicoli presenti in un essere umano è differente, solitamente una persona normale posside dai 100.000 إلى 130.000 follicoli sul cuoio capelluto, solitamente se una persona ha i capelli biondi possiede anche una maggiore quantità di follicoli piliferi, al contrario se hanno i capelli di colore rosso molti meno.

Solitamente il colore è di base minerale, infatti i capelli neri sono composti da più magnesio, i capelli castani da piombo e i capelli rossi da più ferro. I minerali naturalmente non sono i soli componenti che costituiscono i capelli, ci sono altre sostanze molti importanti come la cheratina, che è a base di proteine che è presente anche nelle unghie come e anche nei peli. La cosidetta cherattinizzazione è solitamente regolata da ormoni, da genetica e vitamine. Nei capelli sono presenti anche grassi e acqua.