الشعر سماكة
26/02/2017

شعر رقيق: يأتي INFOLTIRE

Ogni essere umano è soggetto nell’arco della vita ad un normale riciclo della capigliatura, التي عادة ما تجدد عشرين مرة, ثم هل يمكن القول أن فقدان الشعر يمكن أن يكون حدث عادي, يتبع الدورة الطبيعية للنمو, فقدان الشعر وإعادة نمو. Questo avvenimento divento anomalo quando si è in presenza di una caduta di capelli non regolare che esula dalle regole suddette del ciclo di rigenerazione.

Per valutare se la caduta di capelli che ci si presenta sia normale od anomala esiste un esame specificoil tricogramma; questo esame sarà in grado di rilevare tutti quei parametri che sono necessari per fare una precisa diagnosi e salute dei capelli.

La comparazione tra lo stato dei capelli in fase di ricrescita e dei capelli prossimi alla caduta verificherà se il rapporto sia riconducibile al normale ciclo di vita del capello o se siamo in presenza di un anomalia da approfondire, per capire se si tratti di un problema temporaneo o meno e di valutarne le cause che la provochino come ad esempio anomalie del cuoio capelluto.

Comunemente si parla di caduta o perdita di capelli come un problema generico che porta come risultato finale a ritrovarsi pochi capelli o capelli radi da rendere visibile il cuoio capelluto] tipo la chierica; quello che si ignora molto spesso però è il fatto che la G:caduta o perdita di capelli assumono forme e caratteristiche diverse a seconda delle cause che la generano] e che sono tra le più diverse tra loro come la stempiatura o il diradamento dei capelli, la calvizie precoce o la caduta dei capelli stagionale o dovuta da stress, يناسب أنواع مختلفة، علاجها والشفاء منها بمواصفات مختلفة.

Di seguito sono riportate una lista di tipi di caduta dei capelli:

1-الصلع الشعر وشعر رقيق: تكون ممثلة بطريقة مختلفة لstempiatura رجل ,للمرأة ترقق على كامل فروة الرأس.

2-الثعلبة من الأشكال: ويمكن أن تكون مؤقتة أو أصل ندبة

3-CALVIZIE COMUNE o ALOPECIA ANDROGENETICA EREDITARIA: تساقط الشعر المستمدة من راثية

4-تساقط الشعر الدهني: يؤثر الكثير من الزهم تساقط الشعر

5-الحاصة النفسي: Chiamata anche alopecia da stress si presente solitamente dopo lunghi perdio di di stress

6-TRICOLOMANIA: E’ فقدان الشعر التي يسببها تمزق مفاجئ من الشعر عادة من الناس الذين لديهم هذا الهوس

7-EFFLUVIO تساقط الشعر: فقدان الشعر هو عكسها

8-DEFLUVIO تساقط الشعر: وعادة ما تقدم نفسها على أنها سقوط الشعر لا رجعة فيه

9-الصلع MALE: Hamilton-Norwood sono gli inventori di questa scala la quale è utile per misurare il grado di calvizie che il paziente maschio è arrivato

10-الصلع أنثى: Ludwig è invece l’inventore della scala per misurare la calvizie femminile

11-تساقط الشعر SEASON: لأنه يزيد من تساقط الشعر مع المواسم, soprattutto in autunno e primavera

12-HAIR HEALTH: وسوف أناشد المختصين الشعر المهنية لدينا إجابات واضحة حول فقدان ويسبب فقدان الشعر

13-REMEDIES AND SOLUTIONS ضد تساقط الشعر: Intervenire con una certa tempestività può essere fondamentale per mantenere intatta la capigliatura dell’individuo. Cure a base di farmaci come il Minoxidil oppure dei trattamenti tricologici mirati possono essere la miglior soluzione alla caduta dei capelli o anche al semplice diradamento.

14-حكة في الرأس أو الشعر: Possono essere un campanello di allarme che una caduta dei capelli precoce è in att.

15-يخسر شعرك: possono essere la conseguenza di uno stato psicologico non adeguato non ci stupiamo se la persona in questione può cadere in depressione.